Web­áru­ház adat­keze­lési szabály­zatWEBÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

https://zoltech.hu/


 1. Általános tájékoztató


 1. Az adatkezelő adatkezelése


A Zoltech ’99 Kft. adatkezelőként a webáruház, vagy webshop használatához szükséges személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit jelen szabályzatban rögzíti. Jelen szabályzat a

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet” - GDPR), továbbá

 • a 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.) hatályos rendelkezéseinek és alapelveinek, valamint

 • az ágazati jogszabályok követelményeinek figyelembe vételével készült.


Az adatkezelő által végzett adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen

 • gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

 • megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

 • nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,

 • zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint

 • az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.


Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.


Az adatkezelésben érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, vagyis az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 1. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:


Az Adatkezelő adatai:


Bejegyzett név :ZOLTECH'99 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: ZOLTECH'99 Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 3. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-696108

Adószám: 12637522243

Weblap: zoltech.hu

Telefon: 06 1 433 5738

E-mail: zoltech@zoltech.hu


Tárhelyszolgáltató

elérhetősége: +36 (21) 200 0040, admin@megacp.comAdatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1117 Budapest, Bogdánfy u. 3. címre vagy elektronikusan a zoltech@zoltech.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.


Adattovábbítás harmadik országba:


Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: USA.

Az USA-ba történő adatfeldolgozás célja kizárólag az adatokon végzett technikai műveletek elvégzése, amelyeket a Google Inc. társaság végez, különösen mint email szolgáltató.


 1. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. kereskedelmi és szállítási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevő megrendelők adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük (számlázás, adminisztráció);

 2. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése érdekében megrendelői nevet és címet kezelünk;Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges


Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása; jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

kapcsolattartás: (a beszállítók és alvállalkozók munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 3. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


Társaságunk direktmarketing-tevékenységet nem folytat.3. A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:


A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok:

 • e-mail cím,

 • telefonszám,

 • megrendelő neve,

 • számlázási cím,

 • szállítási cím


A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott egyéb adatok:


 • az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,

 • az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód,

 • az érintett vásárlásainak tételösszege.


A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek

 • a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és

 • melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.


Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza.


Kifejezetten tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jelen szabályzat elfogadásával, illetve az adatkezelőtől való vásárlással, szolgáltatásai igénybe vételével az automatikus naplózáshoz is hozzájárul.


Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.


A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.


A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.


Az adatkezelés időtartama:


A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 1. Az Érintett jogai:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

az adat kezelésének korlátozása;

személyes adatainak harmadik személy/szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

tiltakozás a személyes adat használata ellen. 1. Adatvédelmi incidens:


Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
 1. Jogorvoslati tájékoztatás:


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.


A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Kelt: Budapest, 2018. május 25.Zoltech '99 Kft. mint adatkezelő/adatfeldolgozó

képviseletében: Bozsik Zoltán ügyvezető