ÁSZF

Elállás joga

Már kézhez kapta a terméket, de mégsem felel meg? Meggondolta magát?

Ebben az esetben a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet az Elállás jogával, azaz elállhat a vásárlástól. Ez azt jelenti, hogy a vásárlás előtti állapotot állítjuk elő.

Nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a szerzői jogi védelem alatt álló termékek esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elálláskor a visszaküldött terméket lehetőség szerint, a készülék eredeti, gyári csomagolásában, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban szíveskedjen visszaküldeni.

A fogyasztó az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai levélben) köteles bejelenteni.

Amennyiben a fogyasztó a termék árát megfizette, akkor az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő tizennégy napon belül visszatérítjük az árát.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A fogyasztó a terméket az 1117 Budapest, Bogdánfy utca 3. szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

Csak akkor vagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a terméket már használta és nem tudja azt a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni nekünk, akkor nem vesszük vissza a terméket és nem fizetjük vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a fogyasztó költségére visszaszállíttatjuk a fogyasztónak.

Garancia, Jótállás

Az aktuális kormányrendelet részletezi, hogy mely termékekre vonatkozik értéktől függő időtartamig a jótállási kötelezettség. A honlapunkon megrendelhető utángyártott, utántöltött kellékanyag termékkör, SZJ besorolása alapján nem jótállás köteles. Ezekre a termékekre önkéntes Garanciát vállal vállalkozásunk. Minden esetben küldje vagy hozza vissza a meghibásodott terméket. A visszaküldött vagy hozott termék mellé kérjük mellékelje a számla másolatot, valamint az észlelt hiba leírását, esetlegesen a hibás nyomatot, valamint az Ön elérhetőségét (név, e-mail cím, telefon szám, postai cím).

Kérjük, hogy soha ne küldje vissza az eredeti számlát.

A garancia cégünk telephelyén érvényesíthető! A termék visszajuttatásának költsége minden esetben a megrendelőt terheli!

Az esetlegesen meghibásodott terméket bevizsgáljuk, melynek maximális ideje az átvételt követően 15 munkanap. A bevizsgálástól egyedi esetekben a panaszos javára önként eltekinthetünk.

Amennyiben a reklamáció alapos abban az esetben személyesen átveheti a kicserélt terméket a vásárlás helyén, illetve kérheti a postai kiszállítást (a szállítási költség ebben az esetben minket terhel). Bizonyos esetekben vállalkozásunk dönthet a kártalanítás módjáról, korlátozottságunk esetén választhatjuk a termék árának visszafizetését is és ezt kérheti a vevő is.

Amennyiben a reklamáció elutasításra kerül, abban az esetben személyesen átveheti a meghibásodott terméket a vásárlás helyén.

Az elutasítás minden esetben indokoljuk és jelezzük, hogy amennyiben nem ért vele egyet, jogorvoslati lehetőséggel továbbiakban hogy élhet. A terméket az értesítésünk megküldését követően 10 munkanapig őrizzük, azt követően megsemmisítettjük.

A garancia nem vonatkozik: kifogyott kellékanyagokra, 50% -nál nagyobb mértékű elhasználódás esetén, a nem megfelelően (sérült, törött stb.) használt termékekre, a terméket megpróbálták kinyitni (sérült a felnyitást jelző matrica), feltölteni (idegen anyag), a kicsomagolást követően nem használt, nem megfelelő körülmények között tárolt és beszáradt termékekre. Utángyártott kellékanyagoknál a tintaszint/festékszint kijelzés hibája vagy hiányossága nem minősül garanciális problémának.

A garancia időtartama tonereknél, illetve patronoknál vásárlástól számított 1 év.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

VállalkozásA szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/ÖnA Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Ászf: Általános szerződési feltételek


Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

  2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.